Voorbeschouwing Super League Nederland week 12

De twaalfde officiële speelweek van de Super League Nederland.
 

Hoofdklasse:
Oranjebar 1 moet dit weekend in de thuiswedstrijd tegen Dart Team Venlo zien dat de punten in Mariahout worden gehouden. Normaal moet dat geen probleem zijn maar het gevaar voor onderschatting ligt op de loer. Kjelvik Darts speelt een thuiswedstrijd tegen de Belgen van Ambiance en moeten in staat worden geacht hun wedstrijd te winnen. De knaller van de week is de wedstrijd L&L vs Café de Oale Jan waarin de mannen uit Nederhemert een definitief gat kan laten ontstaan tussen de top 3 en de rest van de deelnemers. In het geval dat Jan Dekker met zijn maten de wedstrijd wint hebben zij weer kansen om bij de 1e drie te komen. De uitslag van de wedstrijd tussen Café de Schot 1 en Havenzicht 1 bepaalt of het team uit Ridderkerk definitief degradatie kandidaat wordt.
 

Overgangsklasse:
Oranjebar 2 mag na de deceptie van afgelopen weekend de frustratie van zich afspelen tegen ’t Pleintje dat gelijk staat in punten. Na alle ellende zou een goed resultaat welkom zijn in deze 6 punten wedstrijd. Middenmoter De Zwaantjes mogen in Eindhoven tegen Real Magic laten zien wat ze waard zijn in deze wedstrijd die bij winst de 4e plaats zal opleveren. Het team uit Tilburg zal bij winst zicht krijgen op de derde plaats. SamSam speelt tegen ’t Vrijthof en moet winnen om aansluiting te houden bij The Switch/DSWN dat op zijn beurt een zware dobber zal krijgen tegen de Fanatics uit Weert. Het team uit Weert is in de winning mood dus een verassing is niet uitgesloten. Het team van United Leiden is al lang blij dat er dit jaar niemand degradeert uit de overgangsklasse en mag deze speelronde als sparringpartner van De Pepersteeg fungeren.
 

Regioklasse:
Voor Oranjebar 3 geld hetzelfde als voor Oranjebar 1 echter dan in een uitwedstrijd. Tegenstander is Onderbouw Doesburg waarvan niet mag worden verloren; ook hier geld uitkijken voor onderschatting. DAS Dongen is de laatste competitieronde duidelijk op weg om zich in de top 3 te spelen waardoor voortbestaan van het Super League team is gegarandeerd; deze week mogen ze tegen Fitland Dartteam laten zien wat ze kunnen en afhankelijk van het resultaat van Bojangles ligt een 2e plaats op de ranglijst in het verschiet. Datzelfde Bojangles moet het onder leiding van Sven van Dun opnemen tegen het Sterkdarts/L&L met Kurt van de Rijcke en winnen om mee te blijven doen in de top drie. Dat is ook het doel van de ploeg uit Nederhemert die bij verlies moeten vrezen dat ze buiten de boot gaan vallen. Het laatste duel uit deze regioklasse is die tussen Bruhézé en Café ’t Zuid waar eigenlijk niets meer voor op het spel staat dan het zo goed mogelijk eindigen in het laatste jaar dat zij deel uitmaken van de Super League Nederland.The twelfth official week of the Super League Netherlands.
 

League:
Oranjebar 1 must this weekend at a home game against Dart Team Venlo see that the points are held in Maiahout. Normally this should not be a problem but the risk of underestimation is lurking. Kjelvik Darts plays a home game against the Belgians from Ambiance and should be considered capable of winning their race. The stunner of the week is the game L&L vs. Cafe Oale Jan in which the men from Nederhemert a final hole can be created between the top 3 and the rest of the participants. In the event that Jan Dekker, with its dimensions, they will win the race to get to the back opportunities to get the first three. The outcome of the match between the Cafe De Schot 1 and Havenzicht 1 determines whether the team from Ridderkerk finaly a relegation candidate is.
 

Transitional Class:
Oranjebar 2, after the disappointment of last weekend’s will play against ’t Pleintje that is equivalent in points. After all the misery would a good result be welcome in these 6 points match. De Zwaantjes may in Eindhoven against Real Magic show what they are worth in this contest for winning the 4th place will yield. The team from Tilburg will gain insight into third place. SamSam play against ’t Vrijthof and must win to stay in touch with The Switch/DSWN which in turn will be in a tough fight against the Fanatics from Weert. The team from Weert is in a winning mood so a surprise is not excluded. The team of United Leiden is so happy that this year nobody degrades out of the transition from class and must act as a sparring partner of De Pepersteeg.
 

Region Class:
In the same situation as Oranjebar 1, 1 Oranjebar 3 however play an away game. Opponent’s Onderbouw Doesburg which can not be lost they have to watch out for underestimation. DAS Dongen is the last competition round clearly on track to be in the top 3 list thus survival of the Super League team is guaranteed, this week they are allowed to show Fitland Dart Team what they can and depending on the outcome of Bojangles is a 2nd place in the rankings at stake. The same must Bojangles led by Sven van Dun against the SterkDarts/L&L with the Kurt van de Rijcke and win them to continue doing in the top three. That is the aim of the team from Nederhemert who has to fear that they will fall away. The last game of this region is that between Bruheze and Cafe ’t Zuid where nothing more is at stake than the best possible finish in the last year that they are part of the Super League Netherlands.La semana duodécimo selección oficial de los Países Bajos Super League.
 

Liga:
Oranjebar 1 debe este fin de semana en el partido en casa contra el Dart Team Venlo ver que los puntos se llevan a cabo en Maríahout. Normalmente, no debería ser un problema, pero el riesgo de subestimar al acecho está. DarteamKjelvik juega un partido en casa contra el Ambience belgas y debe ser considerado capaz de ganar la carrera. La maravilla de la semana es el juego frente a L&L 1 contra Cafe Oale 1 en el que los hombres Nederhemert un hoyo final se pueden crear entre los 3 primeros y el resto de los participantes. En el caso de que Jan Dekker, con sus dimensiones, que van a ganar la carrera para llegar a las oportunidades de la espalda para conseguir los tres primeros. El resultado del partido entre el Café De Schot 1 y Havenzicht 1 determina si el equipo del descenso candidato Ridderkerk final.
 

Clase de Transición:
Oranjebar 2, después de la decepción de la frustración del fin de semana jugará contra el ’t Pleintje que sea equivalente en puntos. Después de toda la miseria daría la bienvenida a un buen resultado en estas carreras de 6 puntos. Las centrales De Zwaantjes puede en Eindhoven contra el Real Magic demostrar lo que valen en este concurso para ganar el 4 º lugar rendirá. El equipo de Tilburg podrán apreciar en el tercer lugar. SamSam jugar contra ’t Vrijthof y debe ganar para mantenerse en contacto con The Switch/DSWN que a su vez será una dura lucha contra Fanatics de Weert. El equipo de Weert se encuentra en un estado de ánimo ganador por lo que una sorpresa, no está excluida. El equipo de United Leiden está tan feliz de que este año nadie se degrada la transición de la clase y debe alrededor de sparring de Pepersteeg.
 

Clase Región:
Por el mismo dinero que Oranjebar 3 a Oranjebar 1, sin embargo, en un partido fuera de casa. Oponente Doesburg subestructura que no se puede perder aquí en busca de la subestimación de dinero. DAS Dongen es la ronda de la competencia final claramente en camino de ser en los primeros 3 por lo tanto la supervivencia del equipo Super Liga está garantizado, esta semana se les permite Fitland Dart Team demostrar lo que puede y en función de los resultados de Bojangles es un 2 º lugar la clasificación a la vista. Los must Bojangles mismos dirigidos por Sven van Dun contra el registro de SterkDarts/L&L con Kurt de Rijcke y ganarlos para seguir haciendo en los tres primeros. Ese es el objetivo del equipo de Nederhemert que perdió el temor de que caigan en el olvido. El último partido de esta región es que entre la clase Bruheze y t Cafe ‘Zuid, donde nada más en juego que el mejor acabado posible en el último año que son parte de los Países Bajos Super League.

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK