SLN resultaten week 9/12; OB 1 en OB 3 blijven in de race voor kampioenschap

Oranjebar 1 en 3 gaan door met winnen; kampioenschap gloort aan de horizon

Oranjebar 1 kon gisteren in de thuislocatie slechts met een team van vier spelers aantreden tegen Dart Team Venlo. Aan het eind van de middag bleek dit voldoende dankzij het feit dat Willy van de Wiel, Joey ten Berge, Benito van de Pas en Willem Mandigers hun verantwoordelijk kenden en stond er een 9-1 winst op het bord. De enig overgebleven concurrent wist nipt te winnen en blijft dus in de achtervolging met 5 punten achterstand op Oranjebar 1.

 

Oranjebar 2 moest op bezoek bij ’t Pleintje dat aanvankelijk evenveel punten had. Aangezien er op het moment niets lukt en zo ongeveer alles tegenzit voor het geplaagde team werd het verlies met 6-4 gelaten geaccepteerd en moeten we blijven hopen op betere tijden voor Oranjebar 2.

 

Oranjebar 3 deed wat van hun verwacht werd, namelijk in Doesburg winnen en het liefst met grote cijfers. Omdat Hermie de weg kwijt en dus later zou komen en Jordy verplichtingen had in de Bundesliga moest er worden begonnen met 2 jonkies in de basis. Gelukkig bleken zij prima mee te kunnen en werd er na een 2-2- tussenstand met 3-9 gewonnen in de Roun Robbin. In de singles lieten Patrick Bulen en Santino Broer zich foppen maar dit werd gerepareerd door Remon Hurrebrink en de inmiddels gearriveerde Hermie van Orsouw. In de koppels namen Patrick en Santino wraak en sloten beide partijen, net als Remon en Hermie winnend af. De solo was voor Abdil die liet zien dat hij niet alleen leergierig is, maar ook goed oplet en onder grote aanmoediging van zijn teamgenoten bracht hij ook het laatste punt binnen. De 2-8 winst houdt Oranjebar 3 op koers voor het kampioenschap. Omdat SterkDarts/L&L de punten deelde met Bojangles staan de nummer 3 en 4 nu op grote achterstand. Alleen DAS Dongen, dat zelf wist te winnen, blijft met 3 punten achterstand als 2e volgen.Oranjebar 1 and 3 continue to win; championship glimmer on the horizon

Oranjebar 1 was yesterday at the home location only with a team of four players against Dart took office Teamvenlo. At the end of the day this proved sufficient thanks to the fact that Willy van de Wiel, Joey ten Berge, Benito van de Pas and Willem Mandigers their responsibility and knew there was a 9-1 profit on the board. The only remaining competitor did narrowly win and remains in the chase with 5 points behind Oranjebar 1.

 

Oranjebar 2 had visited ’t Pleintje initially had equal points. Since there is currently nothing works and just about everything goes wrong for the beleaguered team was left with 6-4 loss accepted and we must continue to hope for better times for Oranjebar 2.

 

Oranjebar 3 did what was expected of them, namely win Doesburg and preferably with big numbers. Because Hermie was lost and so would come later and Jordy had obligations in the Bundesliga had to be started with 2 youngsters in the base. Luckily they were able to get along and, following a 2-2 – won with 3-9 in the Round Robbin. In the singles were Patrick Bulen and Santino Broer fooled but this was repaired by Remon Hurrebrink and meanwhile arrived Hermie van Orsouw. In the couples Patrick and Santino revenge and locks both parties, as Remon and Hermie triumphantly. The solo was Abdul who showed that he not only willing to learn, but look carefully and with great encouragement from his teammates, he also won the last run. The profit takes 2-8 Oranjebar 3 on course for the championship. Because Sterk Darts/L&L points shared with Bojangles are the number 3 and 4 now at great disadvantage. Only DAS Dongen, which itself had won, remains 3 points behind in 2nd follow.Oranjebar 1 y 3 siguen ganando;campeonato de destello en el horizonte

Oranjebar 1 fue ayer en la ubicación de su casa sólo con un equipo de cuatro jugadores contra Dart asumió el cargo Teamvenlo. Al final del día esto resultó suficiente, gracias al hecho de que Willy van de Wiel, Joey ten Berge, Benito van de Pas y Willem Mandigers su responsabilidad y sabía que había una ganancia 9-1 en el tablero. El único competidor restante se gana por poco y se mantiene en la persecución con 5 puntos por detrás de Oranjebar 1.

 

Oranjebar 2 ha visitado ’t Pleintje inicialmente tenía los mismos puntos. Puesto que actualmente no funciona nada y casi todo va mal para el equipo asediado se quedó con la pérdida de 6-4 aceptado y tenemos que seguir a la esperanza de tiempos mejores para Oranjebar 2.
 

Oranjebar 3 hizo lo que se esperaba de ellos, es decir, Doesburg victoria y de preferencia con números grandes. Debido a Hermie perdido y lo que vendría después y Jordy tenía obligaciones en la Bundesliga tuvo que ser iniciado con 2 bebés en la base. Por suerte fueron capaces de llevarse bien y, después de un 2-2 ganó en la clasificación con 3-9 de Round Robbin. En los singles fueron Patrick Bulen y Santino Broer se le puede engañar, pero esto fue reparado por Remón Hurrebrink y Hermie van Orsouw mientras tanto llegó. En la pareja los nombres de Patrick y Santino la venganza y bloqueos de ambas partes, ya Remón y Hermie triunfante. El solista fue Abdul, que demostró que no sólo está dispuesto a aprender, pero mira con cuidado y con gran ánimo de sus compañeros, también la última carrera. El beneficio tiene 2-8 Oranjebar 3 en el camino por el campeonato. Debido a SterkDarts/L&L puntos compartidos con Bojangles son el número 3 y 4 de ahora en gran desventaja. Sólo DAS Dongen, que se había ganado, sigue siendo 3 puntos por detrás en el segundo seguimiento.

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK