SLN resultaten week 8/9; OB 1 en OB 3 alleen aan kop ranglijst

Concurrentie laat steken vallen; Oranjebar 1 en 3 profiteren maximaal. Oranjebar 2 weer kopje onder.

Oranjebar 1 moest tegen Cafe de Schot 1 alle zeilen bijzetten om de punten in Mariahout te houden. Na de Round Robbin en de singles sotnd er een 1-4 tussenstand in het voordeel van de bezoekers op het bord. Tijd om een tandje bij te zetten dus voor Oranjebar 1. Na ingrijpen van captain Peter van de Broek namen de spelers hun verantwoordelijkheid en werden achtereenvolgens de vier koppels en de solo gewonnen zodat een eindstand van 6-4 kon worden genoteerd. Doordat concurrent Kjelvik Darts tegen een gelijkspel opliep bij Havenzicht 1 (waarvoor in de voorbeschouwing gewaarschuwd) is het gat tussen de Oranjebar 1 en de achtervolgers inmiddels opgelopen tot 5 punten.

Oranjebar 2 moest op bezoek bij Real Magic in Tilburg en werden hier, ondanks dat het afgelopen week leek dat Oranjebar 2 op de weg terug waren, met de neus op de feiten gedrukt. Met een 7-3 verlies moesten de spelers huiswaarts keren om daar te horen dat het glas met azijn nog niet leeg is. Door de overige resultaten in de overgangsklasse komt de onderste positie akelig dichtbij en zal de druk op het halen van resultaten alleen maar toenemen voor de spelers van de geplaagde captain Eric Barten.

Oranjebar 3 had zich serieus ingesteld op de wedstrijd tegen Fitland waar bij winst het verschil gemaakt kon worden met de concurrentie. Captain Hans Broer had een verrassende opstelling gemaakt en dit werkte weer motiverend voor de reserves. Na een snelle 0-1 voorsprong via winst van de Round Robbin stond er na de singles een 1-4 voorsprong op het bord. De koppels tilden de stand naar 2-7 waarna John de Kruijf de solo wist te winnen en hiermee de wedstrijd met 2-8 winst afsloot. Prettige bijkomstigheid 1 was vandaag dat de reservespelers weer aansluiting hebben gevonden bij het niveau van de basisspelers waarvan het hele team mee profiteert. Prettige bijkomstigheid 2 was het verlies van directe concurrent DAS Dongen waardoor Oranjebar 3 nu 3 punten los staat van de drie achtervolgers die onderling moeten gaan uitmaken wie de overige twee promotieplaatsen zal pakken.Competition stabbing late fall, Oranjebar 1 and 3 maximum benefit. Oranjebar 2 again submerged.

Oranjebar 1 had a shot at the Café De Schot all the stops to the points to keep Mariahout. After the Round Robbin sotnd singles and a 1-4 intermediate position in favor of the visitors on the board. Time to turn a gear so for Oranjebar 1. After intervention of Captain Peter van de Broek took the players and their responsibilities were successively the four couples and solo that won a final score of 6-4 could be recorded. Because competitor Kjelvik Darts against a tie rose at Havenzicht 1 (for which warned the preview) is the gap between the pursuers and a Oranjebar 1 now risen to five points.

Oranjebar 2 was visiting Real Magic in Tilburg were, even though last week it seemed that Oranjebar 2 were back on track, to face the facts. With a 7-3 loss the players had to return home there to hear the glass with vinegar is not empty. By the other results in the transition class is eerily close to the bottom position and the pressure on achieving results only increase for the players of the beleaguered captain Eric Barten.

Oranjebar 3 had seriously set to match against Fitland where profits from the difference could be made to the competition. Captain Hans Broer had a surprise up and made it work again motivating for the reserves. After a quick 0-1 lead through profits from the Round Robbin there was a 1-4 lead after the singles on the board. The couples lifted the lead to 2-7 before John de Kruijf to win the solo and play the match ended 2-8 profits. Pleasant was a coincidence that today substitutes reconnect found at the level of the base of which players the team will benefit them. 2 nice coincidence was the loss of direct competition which DAS Dongen Oranjebar 3 now 3 points separate the three pursuers who themselves have to decide who the other two Promotion positions will address.Competencia apuñalar a finales del otoño, Oranjebar 1 y 3 el máximo beneficio. 2 Oranjebar nuevamente sumergida.

Oranjebar 1 tenía un tiro en el Café de Schot todas las paradas para los puntos para mantener Mariahout. Después de la Ronda Robbin solteros sotnd y una posición intermedia 1-4 a favor de los visitantes en el tablero. Es hora de convertir un equipo así para Oranjebar 1. Después de la intervención del capitán Peter van de Broek tomó a los jugadores y sus responsabilidades fueron sucesivamente las cuatro parejas y en solitario que ganó un marcador final de 6-4 podría ser grabado. Debido a que los dardos contra la competencia Kjelvik Darts un lazo rosa en el Havenzicht 1 (para el que advirtió a la vista previa) es la brecha entre los perseguidores y un Oranjebar 1 eleva ya a cinco puntos.

Oranjebar 2 se encontraba de visita Real Magic en Tilburg estaban aquí, a pesar de que la semana pasada parecía que Oranjebar 2 en la carretera estaban de vuelta para hacer frente a los hechos. Con una pérdida de 7-3 a los jugadores tuvieron que regresar a su casa allí para escuchar el vaso con vinagre no está vacío. Por los otros resultados en la clase de transición es inquietantemente cercano a la posición más baja y la presión sobre el logro de resultados sólo aumentan para los jugadores del atribulado capitán Eric Barten.

Oranjebar 3 se había puesto seriamente en partido contra Fitland donde las ganancias de la diferencia se podría hacer a la competencia. El capitán Hans Broer tenía una sorpresa y hace que funcione de nuevo la motivación para las reservas. Después de un rápido 0-1 llevará a través de los beneficios de la Ronda Robbin había una ventaja de 1-4 después de los singles en el tablero. Las parejas que levantó la cabeza a 2-7 antes de que Juan de Kruijf el solo de ganar y jugar el partido terminó 2-8 beneficios. Agradable fue una coincidencia que sustituye hoy a conectar encuentran en el nivel de la base de que los jugadores del equipo va a beneficiar. 2 linda coincidencia fue la pérdida de competencia directa que DAS Dong Oranjebar 3 ahora tres puntos separan a los tres perseguidores que se tiene que decidir que las otras dos posiciones de doctorado se abordarán.

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK