Oranjebar prestaties tijdens Centerparcs Masters 2011

Runner Up bij Heren Koppels, 5 spelers in de punten bij Heren Singles en Santino Broer 3e bij Junioren tijdens Centerparcs Masters 2011;

Afgelopen zaterdag tijdens de Heren Koppels deden Willy van de Wiel en team maatje Joey ten Berge goede zaken door 2e te worden achter het koppel Fitton/O’Shea waarmee een leuke onkostenvergoeding werd verdiend. Het 2e Oranjebarkoppel Kuipers/Donker kwam helaas door onbekende oorzaak niet in actie.

Op deze herfstachtige zondag was het tijd voor de Singles bij de Heren, Dames en Jeugd; Bij de dames moest onze Eefje verstek laten gaan en bij de Heren bleven Harm en Andy vermist. Het was niet de dag van Marcel Blik, Peter van den Broek en Remon Hurrebrink. Marcel ging in de eerste ronde onderuit; Peter kon, na een bye, het in de tweede ronde niet bolwerken tegen Ron Meulenkamp en Remon stond in de eerste ronde tevergeefs te wachten op zijn tegenstander waarna hij in de tweede ronde onverwachts onderuit ging. In de derde ronde (laatste 256) bleven Patrick Bulen en Willy van de Wiel steken waardoor zij jammer genoeg belangrijke punten misliepen. Dit gold ook voor Willem Mandigers en Joey ten Berge die bij de laatste 128 neit in staat waren hun wedstrijd te winnen, waarbij Joey nog de beste kans had ware het niet dat de beslissende dubbel niet wilde vallen.

Centerparcs Masters is een A-toernooi dus punten vanaf de laatste 64. Eindelijk gerechtigheid voor Bobby Biemans die het al zo vaak probeerde maar er steeds naast greep. Vandaag kreeg hij een terechte beloning voor zijn goede spel en had een beetje pech dat hij bij de laatste 64 tegen Dean Winstanley opliep. Ook Nico Thissen verloor deze ronde maar kon dus punten bijschrijven.
De beste zaken werden vandaag door Benito, Braulio en Hermie gedaan. Zij werden alle uitgeschakeld bij de laatste 32 maar ook ieder 14 BDO-punten noteren. Dit tot grote opluchting van Hermie, die eindelijk op een Internationaal toernooi liet zien wat hij regelmatig in de competitie en rankings laat zien; namelijk een goede pot darten en ook winnen.

De Junioren waren dit keer goed vertegenwoordigd met 42 deelnemers en alle (sub)toppers waren aanwezig. Voor John en Santino waren er 2 opdrachten; 1.het terugvinden van hun vorm en 2. het winnen van het toernooi en daarmee een Winmau ticket. John ging voortvarend van start maar kreeg jammer genoeg een terugval bij de laatste 8 waar het toernooi voor hem eindigde. Santino deed het iets beter en  kwam een eind in de goede richting. Helaas moest hij in de halve finale, na het missen van 6 matchdarts, de winst aan de later toernooi-winnaar laten. Met een derde plaats kan hij echter tevreden zijn en misschien is dit het begin van de weg terug.

De volgende kans op BDO-punten is slechts voor genodigden die mogen deelnemen aan de Zuiderduin Master en jawel, ook hier is de Oranjebar ruim vertegenwoordigt met 4 spelers: Willy van de Wiel, Joey ten Berge, Benito van de Pas en Remon Hurrebrink. Wij houden u op de hoogte!Runner Up in Men Couples, 5 players in the points in Men Singles and Santino Broer third in juniors at Centerparcs Masters 2011;

Last Saturday during Men’s Pairs did Willy van de Wiel and teammate Joey ten Berge good business to be left by the second pair Fitton / O’Shea which was a great expense earned. The second Oranjebar Pairs Kuipers / Dark was unfortunately unknown reasons, not in action.

On this autumnal Sunday was time for the Singles in Men, Women and Youth, The ladies had our Eefje are absent and in Men Harm and Andy were missing . It was not the days of Marcel Blik, Peter van den Broek and Remon Hurrebrink. Marcel went in the first round undermine, Peter was, after a bye, in the second round no bulwarks against Ron Meulenkamp and Remon was in the first round in vain waiting for his opponent in the second round after he unexpectedly crashed. In the third round (last 256) were Patrick Bulen and Willy van de Wiel stabbing which they unfortunately missed important points. This also applied to Willem Mandigers and Joey ten Berge achieved in the last 128 Neit were able to win their contest, while Joey still had the best chance if it were not the decisive double would not fall.

Centerparcs Masters is an A-Tournament so points from the last 64. Finally justice for Bobby Biemans who has tried so many times but always in addition to grip. Today he received a just reward for his good play and had a bit of bad luck that on the last 64 against Dean Winstanley rose. Nico Thissen lost this round but could points so credited.
The best cases were announced today by Benito, Braulio and Hermie done. They were all eliminated in the last 32, but each individual BDO 14-point scoring. Much to the relief of Hermie, who finally showed what an international tournament in the league and he regularly shows rankings, namely darts and a good pot to win.

The Juniors were well represented this time by 42 participants and all (sub) stoppers were present. John and Santino have 2 orders; 1.to find their form and 2. winning the tournament and thus a Winmau ticket. John went on dynamic start but was unfortunately a drop in the last eight where the tournament ended for him. Santino did slightly better and was banned in the right direction. Unfortunately he had in the semi-final, after missing six match darts, the gain in the later tournament winner show. With third place he can be satisfied, and perhaps this is the beginning of the way back.

The next chance to BDO points is only for guests who participate in the Zuiderduin Masters and yes, even here the Oranjebar well represented with four players: Willy van de Wiel, Joey ten Berge, Benito van de Pas and Remon Hurrebrink. We will keep you informed!subcampeón en parejas hombres, 5 jugadores en los puntos en Individual Masculino y el tercer Santino Broer en juniors en Centerparcs Masters 2011;

pasado sábado en parejas Men hizo Willy van de Wiel y su compañero de equipo Joey ten Berge bueno para ser dejado por el segundo par Fitton / O’Shea, que fue un gran gasto ganado. El segundo parejas de Oranjebar Kuipers / Donkers lamentablemente razones desconocidas, no en la acción.

En esta otoño Domingo era el momento de los singles en los hombres, mujeres y jóvenes, las mujeres tenían nuestros Eefje están ausentes y los daños en los hombres Harm y Andy estaban desaparecidas . No era el día de Marcel Blik, Peter van den Broek y Remón Hurrebrink. Marcel fue en la primera ronda socavar, Peter, después de una semana de descanso, en la segunda vuelta no baluartes contra Ron Meulenkamp y Remón fue en la primera ronda en vano esperando a su rival en la segunda ronda después de que inesperadamente se estrelló. En la tercera ronda (última 256) fueron Patrick Bulen y Willy van de Wiel punzante que por desgracia se perdió puntos importantes. Esto también se aplica a Willem Mandigers y Joey ten Berge logrado en los últimos 128 Neit fueron capaces de ganar su concurso, mientras que Joey todavía tenía la mejor oportunidad, si no fuera el doble decisivo no iba a caer.

Centerparcs Masters es uno A-Tournament con los puntos, así que desde el 64 pasado. Finalmente la justicia para Bobby Biemans que ha intentado muchas veces pero siempre, además de agarre. Hoy en día, recibió una justa recompensa por su buen juego y había un poco de mala suerte que en los 64 últimos contra Dean Winstanley rosa. Nico Thissen perdió esta ronda, pero podría puntos tan acreditado.
El mejor de los casos fueron anunciados hoy por Benito, Braulio y Hermie hecho. Fueron eliminados todos en los últimos 32 años, pero cada individuo BDO de 14 puntos de calificación. Para gran alivio de Hermie, que finalmente mostró lo que un torneo internacional en la liga y que regularmente muestra rankings, es decir, los dardos y una olla de ganar.

Los Juniors estuvieron bien representados esta vez por 42 participantes y todos los tapones (sub) estuvieron presentes. John y Santino fueron dos órdenes; 1.El encontrar su forma y 2. ganar el torneo y por lo tanto billete Winmau. John fue el comienzo dinámico pero, desgraciadamente, una caída en los últimos ocho en el torneo terminó para él. Santino hizo un poco mejor y fue prohibido en la dirección correcta. Desafortunadamente él tenía en la semifinal, luego de perderse seis coincidir dardos, la ganancia en el espectáculo ganador del torneo más tarde. Con el tercer puesto pero se puede satisfacer, y quizás esto es el comienzo de la vuelta.

La próxima oportunidad a los puntos de BDO es sólo para los clientes que participan en el Zuiderduin Masters y sí, incluso en este caso la Oranjebar bien representado con quatro jugadores: Willy van de Wiel, Joey ten Berge, Benito van de Pas y Remón Hurrebrink. Os mantendremos informados!

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK