Reisverslag Winmau World Masters 2011

Oranjebar aanwezig op Winmau World Masters 2011.

Nagekeken door jaloerse blikken werd afgelopen dinsdag afgereisd naar Hull. Braulio Roncero (die uiteindelijk dan toch zijn verdiende kwalificatiebewijs kreeg) ging als speler namens de Oranjebar op pad om nog een keer zijn kunsten te vertonen op het hoogste niveau. Gesteund door sponsor Peter van den Broek en Manager Hans Broer kwamen we ruim op tijd op de boot aan en was er tijd om alles te bekijken. Onder het genot van enige versnaperingen en een aan Braulio aangepaste maaltijd (sopa y sardines) werd het programma van de komende dagen besproken en  de mogelijkheden voor het beste resultaat bekeken. Na het diner hebben we de avond doorgebracht met diverse andere Nederlandse dartsliefhebbers.

Na een korte nachtrust (bedankt Hans) aangekomen in Hull. Eerst even naar het hotel en daarna ontbijten in de stad en vervolgens naar de speellocatie zodat we exact wisten waar we moesten zijn. Middags eerst even een siesta en daarna het centrum verkennen. Na een hapje eten werd besloten de avond door te brengen in de lounche/bar van het hotel zodat we de laptop bij de hand hadden om up2date te blijven en ondertussen de mogelijkheid hadden om wat te drinken en te praten met diverse bekenden die in hetzelfde hotel verbleven.

Donderdagochtend op tijd op en na een stevig ontbijt en ochtendwandeling kon er eindelijk worden begonnen met een normale dartdag. Braulio kon zich direct aanmelden en moest vervolgens tot 11.00 uur wachten op zijn eerste wedstrijd. Intussen konden we naar de verrichtingen van de andere Nederlanders kijken, jammer genoeg waren deze niet om over naar huis te schrijve, Dit gold ook voor de wedstrijd van Braulio die welliswaar werd gewonnen, maar niet met briljant spel. Dit bleek vervolgens in de tweede wedstrijd waar Braulio een aantal kansen liet liggen waarvan de tegenstander kon profiteren. Dit betekende dus het einde van het toernooi voor Braulio en dus geen feest voor de Oranjebar vertegenwoordigers. Kennelijk was vandaag niet de dag van de Nederlanders want alles en iedereen vloog er vlot uit. Lichtpunt was de prestatie van Rick Hofstra en Christian Kist die zich in ieder geval plaatsten voor de laatste 16 van dag 2.
Op weg naar het hotel werd bsloten deze vanavond de chinees te bezoeken en daarna in het hotel een afzakkertje te nemen zodat Braulio op tijd naar bed kon en zich op de Lakeside kwalificaties kon revancheren voor de ramp van vandaag.

Vandaag moest het dan gebeuren; Braulio kon vandaag geschiedenis schrijven door zich als oudste deelnemer te kwalificeren voor de World Professional Championship op Lakeside. Vol goede moed gingen we op weg naar de hal waar Braulio tijd had om in te gooien omdat hij eerst een bye had. Vervolgens duurde het erg lang voordat de tegenstander aanwezig was. Justin Broton uit Gibraltar kwam uiteindelijk  opdagen en wilde direct beginnen. Al snel bleek waarom, want hij gooide eventjes 161 uit.
Braulio wist even niet wat hem overkwam. Misschien lag het aan het feit dat hij voor het eerst een tegenstander trof die kleiner is dan hijzelf of aan de omstandigheden in de hal, of aan het lange wachten, of aan….. In ieder geval moest er hard gewerkt worden en juist dat zat er vandaag niet in. Helaas voor ons moest Braulio zijn meerdere in zijn tegenstander kennen en kwam het avontuur hiermee tot zijn eind. Peerke was er dan ook klaar mee en wilde het liefst naar huis. Gelukkig voor hem kon de boot worden omgeboekt en was er genoeg afleiding om de dag door te komen door de goede prestaties van de Nederlanders.

De rest van de dag werd gebruikt om o.a. Joey ten Berge te volgen die tot onze verassing zichzelf kwalificeerde voor de Lakeside. Een prettige bijkomstigheid voor Benito van de Pas die hierdoor van een concurrent wordt verlost en, nadat ook Allen Norris zich had geplaatst, zelf goede zaken deed zonder zelf iets te presteren. Een andere bekende van de Oranjebar, Jake Jones, voldeed aan de verwachting door zich te plaatsen voor de Jeugdfinale van de Winmau. Hierin stelde hij echter teleur door in een baggerpartij te verliezen van de Nederlander Jimmy Hendriks. He he pff pff, gelukkig kunnen we naar huis, weg van deze mislukte missie.

Op de boot aangekomen werd ons leed verzacht door een orginele Engelse vrijgezellenavond van een Engels bruidje met 14 assistentes. Mede hierdoor en een goede maaltijd verstreek de avond snel en konden we ons opmaken voor een kort nachtje in onze hut. Zaterdagochtend begon om 06.00 Nederlandse tijd en koffie was welkom. Nog even snel een en ander bij elkaar pakken en dan via Zeewolde en Oss onderweg naar Mariahout waar Peerke zijn normale programma weer kan afwerken alsof er niets is gebeurt.

 Oranjebar attend Winmau World Masters 2011.

Reviewed by envy was on Tuesday traveled to Hull. Braulio Roncero (eventually anyway earned his qualification certificate received) was as a player on behalf of the Oranjebar set out to again do his tricks at the highest level. Supported by sponsorship manager Peter Hans van den Broek and Brother we got plenty of time on the boat and it was time to see everything. While enjoying some refreshments and a meal custom to Braulio (sopa y sardines), the program the next day and discussed the options for best results viewed. After dinner we spent the evening with several other Dutch darts fans.

After a short night’s sleep (thanks Hans) arrived in Hull. First to go to the hotel and then breakfast in town and then to play the exact location so we knew where we needed to be. First as an afternoon siesta and then explore the center. After a bite to eat, it was decided to spend the night in the lounche / bar of the hotel so we had the laptop on hand to keep up2date and now had the opportunity to have a drink and talking to various acquaintances in the same hotel stayed.

Thursday morning on time and after a hearty breakfast and morning could finally be started with normal dartdag. Braulio could apply immediately and then had to wait until 11:00 for his first game. Meanwhile, we could go the other operations of the Dutch look, unfortunately they were not about to write home about, this was also true for the competition was won by Braulio albeit that, but not brilliant game. It was then in the second game where Braulio had some opportunities which are the opponent could benefit. This meant the end of the tournament for Braulio and no feast for the Oranjebar representatives. Apparently today was the day of the Dutch, because everything and everyone flew out smoothly. Bright spot was the performance of Rick Hofstra and Christian Kist who placed at least for the last 16 days of February.
On the way to the hotel this evening was bsloten the Chinese to visit and then a nightcap at the hotel to take so Braulio went to bed and was at the Lakeside qualifications was revenge for the disaster of today.

Today it had to happen, Braulio could make history today by becoming the oldest contestant to qualify for the World Professional Championship at Lakeside. Good spirits we headed into the hall where Braulio had time to throw because he first had a bye. Then it took a long time the enemy was present. Justin Brotons from Gibraltar eventually showed up and wanted to start immediately. It soon became clear why, as he pitched briefly in 161.
Braulio did not know what hit him. Perhaps it was the fact that he first met an opponent that is smaller than itself or the conditions in the hall, or the long wait, or ….. In any case, had to work hard and true that there was not today. Unfortunately for us Braulio had several of his opponent and know this adventure came to an end. Peerke was therefore done with it and would prefer to go home. Luckily for him, the boat can be rebooked, and there was enough distraction to get through the day by the good performance of the Dutch.

The rest of the day was used to include Joey ten Berge follow up to our surprise themselves qualified for the Lakeside. A nice advantage to Benito that the only result of a competitor and saved, even after Allen Norris had placed himself a good business without doing anything themselves to perform. Another acquaintance of the Oranjebar, Jake Jones, met the expectations by themselves to qualify for the finals of the Winmau Youth. Here, however, he disappointed by dredging a lot to lose from the Dutchman Jimmy Hendriks. Pff pff he he, fortunately we can go home, away from this failed mission.

On the boat went, our suffering alleviated by an original British English bride of a bachelor party with 14 assistants. Because of this and a good meal the night passed quickly and we could prepare ourselves for a short night in our hut. Saturday morning began at 06.00 Dutch time, coffee was welcome. Another quick one another and together tackle and then through Zeewolde and Oss way to Mariahout where Peerke as normal can finish his program again as if nothing happened.Oranjebar asistir Winmau World Masters 2011.

Revisado por la envidia era el martes viajó a Hull. Braulio Roncero (eventual de todos modos obtuvo su certificado de calificación recibida) fue un jugador en nombre de la Oranjebar se propuso hacer de nuevo sus trucos al más alto nivel. Apoyado por el patrocinio, Peter Hans van den Broek y el hermano que tiene un montón de tiempo en el barco y que era hora de ver todo. Mientras disfruta de un refresco y una comida de encargo de Braulio (sopa y sardinas), el programa del día siguiente y discutió las opciones para obtener los mejores resultados vistos. Después de la cena pasó la noche con varios otros fans dardos holandés.

Después de una noche de sueño corto (gracias Hans) llegó a Hull. En primer lugar para ir al hotel y luego del desayuno en la ciudad y después de jugar la ubicación exacta, así que sabíamos que teníamos que estar. En primer lugar, como una tarde de siesta y luego explorar el centro. Después de un bocado para comer, se decidió pasar la noche en el bar lounche / hotel, así que tenía el portátil en la mano para mantener up2date y ahora tenía la oportunidad de tomar una copa y hablando con algunos conocidos en el mismo hotel se quedó.

Jueves por la mañana en el tiempo y después de un buen desayuno por la mañana y por fin se pudo iniciar con dartdag normal. Braulio podría aplicarse de inmediato y luego tuvo que esperar hasta las 11:00 en su primer juego. Mientras tanto, podemos ir el resto de operaciones de la mirada holandesa, por desgracia, no estaban a punto de escribir a casa, esto era también cierto para la competencia fue ganada por Braulio, aunque eso, pero no juego brillante. Fue entonces cuando en el segundo juego, donde Braulio tuvo algunas oportunidades que el oponente se podrían beneficiar. Esto significó el final del torneo de Braulio y ninguna fiesta para los representantes Oranjebar. Al parecer, hoy era el día de los holandeses, porque todo y todos salieron volando sin problemas. Punto brillante fue la actuación de Rick Hofstra y Kist cristiano que colocar por lo menos durante los últimos 16 días de febrero.
En el camino al hotel esta noche se bsloten a los chinos a visitar y luego una copa en el hotel para tomar tan Braulio fue a la cama y fue a las calificaciones Lakeside fue una venganza por el desastre de hoy.

Hoy en día tenía que suceder, Braulio podría hacer historia hoy al convertirse en el concursante de mayor edad para calificar para el Campeonato del Mundo Profesional de Lakeside. Los buenos espíritus nos dirigimos a la sala donde Braulio tuvo tiempo para lanzar, porque primero tenía una semana de descanso. Luego se tomó un largo tiempo que el enemigo estaba presente. Justin Brotons de Gibraltar con el tiempo se presentó y quiso comenzar inmediatamente. Pronto quedó claro por qué, ya que lanzó brevemente en 161.
Braulio no sabía lo que estaba sucediendo. Tal vez fue el hecho de que él conoció a un oponente que es más pequeño que sí mismo o las condiciones de la sala, o la larga espera, o ….. En cualquier caso, tuvo que trabajar duro y verdadero que no era hoy. Por desgracia para nosotros Braulio había varios de su oponente y saber esta aventura llegó a su fin. Peerke se llevó a cabo tanto con él y prefiere ir a casa. Afortunadamente para él, el barco puede realizar cambios de reserva, y no había distracción suficiente para pasar el día por el buen desempeño de los holandeses.

El resto del día fue utilizado para incluir a Joey diez Berge seguimiento para nuestra sorpresa, se clasificó para el Lakeside. Una buena ventaja a Benito que el único resultado de un competidor y se guarda, aun después de que Allen Norris se había colocado un buen negocio sin hacer nada por sí mismos para llevar a cabo. Otro conocido de la Oranjebar, Jake Jones, se reunió con las expectativas por sí mismos para clasificar para las finales de la Juventud Winmau. Aquí, sin embargo, decepcionado por el dragado mucho que perder con el holandés Jimmy Hendriks. Pff pff que él, afortunadamente, podemos irnos a casa, lejos de esta misión fracasó.

En el barco se fue, nuestro sufrimiento aliviado por un original novia Inglés británico de una despedida de soltero con 14 asistentes. Debido a esto y una buena comida de la noche pasó rápido y nos podemos preparar para una corta noche en la choza. Sábado por la mañana comenzó a las 06.00 hora holandesa, el café era de agradecer. Otra rápida entre sí y juntos hacer frente y luego a través de Zeewolde y la forma de Oss Mariahout donde el programa normal Peerke puede terminar de nuevo como si nada hubiera pasado.

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK